ხარისხის მექანიზმი და გამოკითხვის ფორმები

 

ხარისხის უზრუნველყოფის შიდა სისტემის მექანიზმები, შეფასება და შეფასების შედეგების გამოყენების პროცედურ

 

შეფასება და შეფასების შედეგების გამოყენების პროცედურა
Copyright ©2021 GC. All Rights Reserved