სტრატ. დაგეგმ. მეთოდოლოგია

 

სტრატეგიული დაგეგმარების მეთოდოლოგია

 

სტრატეგიული დაგეგმარების მეთოდოლოგია

 

გიმეგი

 

 ობ გოგეაშვიახლობს ქართული ს (შდგომში - ოლ) სტრაული დათოოლოგუშავა ორგლი სტრაული აგეგბიაფ. ცირი დაგა (თმიმლი ტივობის განხ) გისობს ორგანზაცდგდი როოზდია ხოლოდ აშ, რდეაც ყლა დაგმიაქმიობს თამიმდ ახს. ი დაგარა შიმ საგო დას, ლთა გარორსებითად სტბილუ. თუმცა აგლო და   ცვალდ გაოში  მია. შმის, ხოლციუი დარბიოდთ ჩაოყიბლი სტრაული განვთაბი ა შლოა სწრაფდვე ახდს გადადი. აქარლოს აგანმორს   გაჩნა ცვალი გარობები (მიმდიარე რმეი, ხშრი ლო ცვლი), ამიტომ       თად  რია განლი და დოოგა, თვისწინე  აგრის დიმიკა ცვადი .

 

ცირი ი:

 

ა) განავთა/ახოს მისი  ები;

) შარჩოსრავსტრა/მიი რთა მის ხდვა;

) განავთაოს ოქმეო გა, ადაც აღრილ   ვინ რას გააკა როდი, რამიწეული ნეს თლი მიზაი;

) განსროს სტული რთბის გი.

 

ორგაული დელეტპეი:

 

ა) დაინლიბის ჩათუობთ გრლვდიანი დვს ჩაოყიბა;

) დაინლი პიბის ჩათუბი დვ მის ბის ჩაოალიბა;

გ) დაინული თან  ლაული  დრ დვრგად ჩაოყიბბიმით;

) დალი ა დაგმილი ქმებიუსა შძლოა ჩალი ას სტრაულ აში.

 

  

, აგალო რის მიკა ცვალნეა (რგაული ოდლი) რწყმულია  თამიმრული  აქტივობი  განხიეთან (ცირი ), რაც ოლრალი დაგებითოდოოგიიიერი ხაა.

 

ოლმირ შსწვლლი ა გაისწინელი   ი, როც შლო გაენას ოახენ დაბი ციოაზე. ული უზლყფს  რეობ  გაძლ, გავევდა ცვლდაცია.
 

 

ოვდა ორაცია დაბი  და ბის, დაბის და ბის შბ. და ს შიდა უმეციისა გაგულლი დოუმაცის დაა. განხოცილდა სიტუაიის აალზი SWOT (სი, სისუსეეი, შლობე, ი)  PESTEL (ოლიიკი, მიკი, ოცალრი, ტელოგი, ლოი, ლო ფი) დოოგბის გაოყები, როცავს როგოც შ, ავე გრე ფაქბს.

 

:

 

შია ფაქბმცვა ადამები, როგრიცაა რის უზლყფა, რსონალი ათი სილი განვბიხარ, სტსერვისები, რიალუ-ნიკა ფრი რრს, შმიროი, არსისტა. ალზის შგად გაოვლინდა ოლაქმიობიერიუსხარეეი:

 

 

ი:

 

 • • გავიზირეთ იერი სილი აგთლლო დაბის გაოცდისტს ულყოფის, პერსალმიზიდვისდა განვთაბის, აგლო რობისწბი ორგანბის, ადგლობრვი ერთაშრიშირბიოყიბბიოცსების შახბ;
 • •   ოლის დალს გაჩნიერი რი შირბინეთან და მსახურბიროს და;
 • •   აქარლოში ორცული ოუ დარი ვესცისილი განების განვთარბიმინი;
 • •   სწორად განსზღვული მისია;
 • •   დირსცირული დაფიბირო - დაიტში,
 • •   რაც ყოფს სტიტიის ფდგდოას;
 • •   მიაზრის ოვნთან თავსდი აგანმათლოროგრაები;
 • •   თაროლობთი გო;
 • •   სწლო რი;
 • •   ოცალრიუხილობა;
 • •   მისვდო სწ აფა  სტბი  ხარრის ოლიიკა;
 • •   ტიულ, ესიალი ა გამოი ადმიისტრალი პერსონალი;
 • •   თამეროვე რასტ;
 • •   სტთო აცხოვბელი;
 • •   იერი რი-იკრი აზა;
 • •   ადატილია უსფრთო გა;
 • •   არი ობა ო;
 • •   დიციბინეი;
 • •   აფ.

 

უსტ

 

 • •   დაბალი ობდო;
 • •   სიული სწბის გადაზაფაბისტმეს გაოყენების მი;

 

 

გარე ფაქბის აცვა შგი მეი:   

 

სილი ოლბისადი ობთ გალისწინეული თხვნი, სტდაი, ქყნიოცალ-მიკრი დგომრეობირითდი ატები (დოგრაფული დგომრეოა,  აზრის ვნები, არული ენლი გარ, ხოვოფულ ოგრაზე ა. გაე ფების აალზი ვა აფრეებიისა რისკბიარს შლოს. ათან აღვი, რომ შლობეაფრი განიაზღრა იმის გათვისწინე, ომ ისიი არინ ფი, როორც თვს, ავე რენბისთვს.

 

 

ვიბი:

 

 • •   თა რის ქვო ქდმისტრაული ენ;
 • •   ქვო ქზარი დრაფია ლს უყო ოფსი სტბის ოზიდვს ფაქორ;
 • •   ში სილი განაბიოვნა კმაოდ დიდია;
 • •   ვრლი აგლო სივრ აქლოში  ლოს სილი ებისთვვროშირმირ დლი აგრაბი;
 • •   დამსაქთან თლობს გაებთობლვი ბის განხიებისსტბისათვტიკული უბის გბიმი;
 • •   გაოცდილი ოფსილი სწბიზიდვ;
 • •   სტთა ს გათვისწინები, ათი შლობიაქსიმალური გაოვლემით რეგიბის განხოცია, დაციში ა ღისში წიობ;
 • •   რსონცის განვთა;
 • •   ლი სერვისბის განვა;
 • •   დათაგან ა დამსაქბისგან ვესცის“ მიბისათვს ქთი ბის შუშა;
 • •   ვებ-გვეისიკაციო უას გაუჯო

 

რთ:

 

 • •   არადგდი ოცლური გა;
 • •   ოლს შოდი რენა.

 

 

შიდა ა გრე ფაორბის გთვისწინებით გაზღა ს ფუბის თაისი, რსეი, რენტლი ურაობები და მიობრვი რიტიი. ამ ფაქბმაზღრა დაულბიმისია. მისიიაფუე ჩაოყიბულ ა ხდვა, ღ ა გრლვდიანი რირიი. გავე ოლ  სტრაა - განვთაბის გრლვდიმიმარა, როც დაახლი  მიბის რალზაციი ლობიძვა.

 

გააზულქნ:

 

 • •  სილი განების თამეე გავევბი;
 • • ჩაოყიბდა რიორი,   ოხ რსები ენაცი, ოლტეციალაქსიმალუად გაბიმი;
 • •  ფადა ადამსახურბის დაფს ხარჯი;
 • • გაული  ოლ აქმიობისათვ ის, ის და რსებივესებიმიზალობ;
 • •   გააზრებული იქნა კოლეჯის საქმიანობისათვის  გეგმები განვითარებასთან
  დაკავშირებით და დასაფინანსებლად საჭირო რესურსები;
 • •   ფასდა სტრატეგიული განვითარების გეგმის შესრულებაში მონაწილეთა
  ჩართულობის ხარისხი, პასუხისმგებლობა და კომპეტენცია;
 • •   გამოიკვეთა კოლეჯის განვითარების შესაძლებლობები;
 • •   შემუშავდა   შვიდწლიანი სტრატეგიული განვითარების გეგმა.

 

Copyright ©2021 GC. All Rights Reserved