კოლეჯის მისია

 

შპს იაკობ გოგებაშვილის სახელობის ქართული კოლეჯი

 

კოლეჯის მისია

 

განახიელოს მიაზარზე რილი ბისის და მსახუბისილი აგათ, ვე სილი ზადბის და გადაზაბი რობი, რითლს ყო ქვისა და ქვო ქს რში რიანი პეციისტბიზად, დააქა და სილი განებილარზაცას.

 

ედა 

ობ გოგეაშვიახლობს ქართლი ოლჯი არის ალი ობის და აღარბიქოაგო და, აზოგდოას ზობს სილი განებირავალფოვრვისბს.

 

ი 

 ობ გოგეშვ ახლობ ქარული ჯი ხმძლოსილი  სტდენტბი  აუ ნტ აქმიობ არარს შგ ღე დაობ:

 

ვა, ქტ, ერ   -   აქობა, და აჯროდაა მისვდოი, ობა დაინული ხარიათვა გაორცხავს აქმიობში წილებიუბიეტის. მიემიული გდა მისობშია ოქმობასთან და თვისწინეს დატეულ ხათა აუ;

 

ლო   ვი   -   ჯი ღაა დაინსებულ ხან თაროლობისათვ, სიახლბის განსლველ, გაზის მსმენად ობლეების გადააჭრლა.  სისტტიად ფათ ჩვეაქმიობფას შზე დაყბიავთ განვთაბის გზბს.

 

Copyright ©2021 GC. All Rights Reserved