სტრუქტურული ერთეულები

 

შპს იაკობ გოგებაშვილის სახელობის ქართული კოლეჯი

 

სტრუქტურული ერთეულების ფუნქციები
ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის დებულება
 იურიდიული სამსახურის დებულება
 ფინანსური სამსახურის დებულება
 ადამიანური რესურსების მართვის სამსახურის დებულება
 საქმისწარმოების სამსახურის დებულება
 საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის დებულება
 უსაფრთხოების სამსახურის დებულება
 IT სამსახურის დებულება
 სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურის დებულება
 სტუდენტთა მომსახურების, უწყვეტი განათლებისა და კარიერული განვითარების ცენტრის დებულება
 ბიბლიოთეკის დებულება
   
Copyright ©2021 GC. All Rights Reserved